Skip to content
5 min lesetid

Smittevern på arrangementet: Dette må du ha kontroll på

Featured Image

Snart syv måneder etter at hverdagen vår ble snudd på hodet, setter Covid-19 fortsatt sitt preg på arrangementsbransjen. I går la regjeringen frem nye koronaregler, med enkelte lettelser i de nasjonale tiltakene. Blant annet blir det fra 12. oktober tilstrekkelig med ett sete mellom personer på arrangementer med fastmonterte seter. 

Begrensningen på 200 deltakere gjelder imidlertid fortsatt på innendørsarrangementer. På grunn av smitteøkningen er det i Oslo, frem til 12. oktober, kun tillatt med inntil 50 deltakere på innendørs arrangementer der det ikke er faste seter.

Med andre ord er situasjonen for arrangører flest praktisk talt den samme som den har vært siden juni. Det er stadig like viktig å følge alle smittevernregler for arrangementer med fysiske deltakere, ettersom de nasjonale rådene og tiltakene fortløpende justeres.

Hvilke smittevernregler og -tiltak må du som arrangør ha kontroll på under selve arrangementet? Vi har laget en liten sjekkliste med de viktigste punktene. 

 

Smitteforebyggende tiltak

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke deltakere holder seg hjemme. Vi anbefaler deg å sende en påminnelse til alle deltakere rett før med en oppfordring om å holde seg hjemme og eventuelt gi plassen til en annen dersom man ikke føler seg helt frisk.

God hånd- og hostehygiene

God hånd- og hostehygiene reduserer smitte via gjenstander og hender, samt smitte ved hoste. Hygienetiltak skal utføres hyppig av alle, uavhengig av kunnskap om egen og andres smittestatus. 

I samsvar med det legene sier, anbefaler vi bruk av Antibac med over 75 prosent alkoholstyrke. Bruk rikelig mengde for at håndspriten skal gi full effekt. Husk: Hånden er ikke bare håndflaten, men hele hånden!

 • Ha Antibac-stasjon og god plass ved innsjekk. Hånddesinfeksjon utføres som et minimum ved ankomst/innsjekk, mellom ulike oppgaver (f.eks. hvis man forflytter seg mellom sesjoner), etter toalettbesøk, og før og etter bespisning.

 • Plasser Antibac på steder der det ikke er håndvaskmuligheter (f.eks. i garderober, ved inngangspartier, og så videre).

 • Legg til rette for minst mulig “felles” ved servering. Der det er felles, må dere ha Antibac, slik at man kan desinfisere hendene før og etter bruk (f.eks. kaffemaskin).

 

Avstandsregulering og redusert kontakt mellom personer

Kontaktreduserende tiltak må tilpasses det enkelte arrangement og opprettholdes i alle ledd i møter mellom ansatte, foredragsholdere og deltakere. Dersom dere benytter et profesjonelt arrangementssted/kongressenter, er det de som er ansvarlig å påse at tiltakene blir overholdt.

 • Plasser stoler/bord slik at énmetersregelen er lett å overholde.
 • Oppfordre til å bruke de samme plassene gjennom hele arrangementet hvis det varer over flere timer.
 • Unngå for stor personbelastning i ventearealene. Trange fellesarealer bør ikke brukes til opphold.  
 • Oppfordre til bruk av trapper fremfor heis, eventuelt begrens antall deltakere i samme heis. 
 • Eventuelt opprett merking på gulvet for å sikre avstand mellom personer i alle rom, garderober og andre områder hvor det kan oppstå trengsel.

 

For øvrig anbefaler vi å begrense bruk av offentlig transport for tilreisende deltakere. Der det er mulig, kan man velge felles transport eller organisert transport.

 

Forsterket renhold på utsatte områder 

 • Vær ekstra oppmerksom på renhold ved områder for bespisning. 
 • Rengjør hyppig gjenstander som ofte berøres, som f.eks. dørhåndtak, trappegelendre, stoler og bordflater. 
 • Hvis flere benytter samme utstyr (mikrofoner og tilhørende stativer, fjernkontroller, nettbrett, berøringsskjermer/tastatur, etc.), må dette rengjøres før bruk, mellom hver bruker og etter bruk.

 

Les også: Hybridarrangementer – den nye normalen?

Hva gjør du hvis en deltaker blir syk under arrangementet?

Ansatte og/eller deltakere som blir syke underveis i arrangementet, må dra hjem snarest mulig. Syke personer som må hentes av andre, må vente på et eget rom eller ute der det ikke er andre. For å redusere risiko for smittespredning bør vedkommende ta på et medisinsk munnbind. 

Ved sannsynlig eller bekreftet Covid-19 gjelder egne anbefalinger om isolasjon for den syke og karantene for nærkontakter, se www.fhi.no.

 

Smittesporing

Har du fysiske deltakere, må du som arrangør sørge for å holde løpende oversikt over deltakere og samle inn nødvendig kontaktinformasjon – i tilfelle det i etterkant av arrangementet blir behov for å kontakte deltakere i forbindelse med smittesporing og informasjon rundt eventuell smitte.

Dermed må alle arrangementer ha obligatorisk påmelding og kontroll på hvem som faktisk kommer. Ved å bruke et påmeldingssystem kan dere utføre rask smittesporing ved behov.

Kommunehelsetjenesten har ansvar for oppfølging rundt tilfeller med bekreftet Covid-19 og skal varsle arrangøren dersom ansatte eller deltakere blir smittet. Det er også kommunehelsetjenesten som skal beslutte videre tiltak og definere hvem som er nærkontakter til den syke og derfor skal i karantene, og om det er behov for informasjon til andre.

 

Viktige lenker

Om arrangementer med inntil 200 personer:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

 

Helsedirektoratets krav til arrangører:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/idrett-kultur-fornoyelsesparker-og-frivillige-organisasjoner/forbud-mot-enkelte-kultur-og-idrettsarrangementer

 

Informasjonsmateriell og plakater om Covid-19 på Helsedirektoratets nettsider: 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/plakater-og-informasjonsmateriell

 

Forskrift om smitteverntiltak:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470/KAPITTEL_3#%C2%A713

 

Oppsummering: Arrangørens overordnede ansvar 

For å bidra til at smitterisikoen på arrangementet ditt er minimal, er du som arrangør ansvarlig for å avholde det i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Blant annet må du og de andre internt som jobber med arrangementet, sørge for å …

 • Gjøre dere kjent med smittevernreglene.
 • Iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet.
 • Informere foredragsholdere, deltakere og leverandører/samarbeidspartnere om nye rutiner.
 • Tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet.
 • Lage plan for smitteverntiltak og tilpasse denne til lokale forhold og rådene som helsemyndighetene gir. 
 • Opprette dialog med eventuelle ansatte eller andre som er i risikogruppen, og som kan ha behov for tilrettelegging.
 • Ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. 

 

Husk at ulike faser av Covid-19 og ulik smittespredning i landet vil kunne kreve ytterligere tilpassede tiltak, som i tilfellet med Oslo nevnt innledningsvis.

Lykke til med arrangementet! Følger du alle smitteverntiltak, kan du trygt arrangere; det er mange som gjerne vil møtes igjen!

New call-to-action